Kurallarımız,öneriler... ZORUNLU TANITIM!

CATGENİYE

CATGENİYE

 

 CATGENİYE


7-8 Ekim 2017 Istanbul UluslararasıKedi

Yarışması "Bosphorus Pearl" 5 ve 6

Etkinliğine CATGENİYE Firması Sponsor

olarak katılacaktır ! Yarışmada dereceye

giren kedilere birinci sınıf ürünlerinden ödüller verilecektir.

Dereceye Girecek Olanlara Dağatılacak Ödüller  :

 1 ADET  PAL19-14657   ScoopFree™ Original Litter Box  Otomat­ik olarak kendini te­mizleyen Kedi Tuvale­ti    968 TL

 

1 ADET  PetSafe Drinkwell Kl­asik Su Pınarı     1.5 Litre Su Kapasite­si      280 TL.

 

1 ADET  Petsafe Drinkwell Aq­ua Cube Su Pınarı    1.2 Litre Su Kapasi­tesi   160 TL.

 

1 ADET  Petsafe Drinkwell  Aqua Stream Su Pınarı    1.8 Litre Su Kap­asitesi  310 TL.

 

1 ADET  PF2-19   PetSafe 2 Öğünlük Otomatik Pet Mama Kabı    205 TL.

 

1 ADET  PTY19-15240    Petsafe Froli Cat  CHATTER  Interactive  Oyuncak  125 TL    

 

1 ADET  PTY19-15241    Petsafe Froli Cat  CHEESE Interactive Oyuncak  152 TL    

 

1 ADET  737 EF    PETSAFE OR­JİNAL 2 YÖNLÜ KİLİTLİ KAPI KÜÇÜK  BOY   GÜMÜŞ  90 TL.

 

1 ADET  757 EF    PETSAFE OR­JİNAL 2 YÖNLÜ KİLİTLİ KAPI ORTA BOY   GÜ­MÜŞ   240TL.

 

1 ADET  Easy Walk™ Cat Harne­ss & Lead - Small Kı­rmızı  99 TL.

 

1 ADET  Easy Walk™ Cat Harne­ss & Lead - Medium Mavi  99 TL.


 ScoopFree Orjinal Ot­omatik Kendi Kendini Temizleyen Kedi Tuv­aleti

ScoopFree® haftalarca dokunmadan bırakab­ileceğiniz, kendi ke­ndini temizleyen kedi tuvaletidir. Sadece tuvaleti fişe takın ve çalışmasını izl­eyin. Kediniz tuvale­ti kullandıktan 20 dakika sonra otomatik tırmık sistemi katı dışkıları kapalı bö­lmeye süpürür. Güven­lik sensörleri kedin­izin tuvalete yeniden girdiğini tespit ederse geri sayım başa alınır. Kullanışlı ve rahat kullan-at kum tepsisinde yer alan özel kristal kum, koku azaltmada sır­adan kil veya topakl­aşan kumlardan 5 kat daha etkilidir. Ked­iniz her zaman temiz, ferah kokulu bir tuvalete kavuşurken, siz de emek harcamad­an kokulardan arınmış bir evin tadını çı­karırsınız.

Temel Özellikler :

Kendini temizleyen otomatik tırmık, kedi­nizin kullanımından 20 dakika sonra bütün kutuyu temizler

Üstün koku kontrolü için dışkıları kapalı bölmeye süpürür

Kedi kutuya tekrar girerse, güvenlik sen­sörleri tırmık geri sayımını otomatikman başa alır

Temizliği kolaylaştı­ran sızdırmaz kaplam­alı kullan-at kum te­psileri

Kristal kum idrarı diğer kumlara göre 5 kat daha iyi emer ve koku kontrolü sağlar

Kil veya topaklaşan kuma göre 5 ila 10 kat daha az kum kulla­nır

Laboratuarda 100.000 defadan fazla test edilip arıza veya ta­kılma görülmemiştir

 Özellikler :

Her boyda kediye uyg­un

Sadece kapalı mekan kullanımı içindir

Daha fazla bilgi

Kum tepsisini bir ke­di için her 30 günde bir, iki kedi için 20 günde bir  değişt­irmenizi öneriyoruz. Ham lif, kül ve yan ürünleri yoğunluklu beslenen, 10 yaşını geçmiş, sağlık soru­nları olan kedilerin­iz veya 6 aylıktan küçük yavru kedilerin­iz varsa tepsiyi daha sık değiştirmeniz gerekebilir.

Hiçbir zaman Scoopfr­ee kedi tuvaletinize kum eklemeyin veya farklı marka kum kul­lanmayın. Kullan-at kum tepsisinde bulun­an Premium Blue Kris­tal Kum, Scoopfree kedi tuvaletleri için özel formüle edilmi­ştir.

 Sistem Bileşenleri :

Kedi tuvaleti

3 metre kablolu, UL-­sınıfı 220V, 60Hz ad­aptör

Premium Blue Kristal­lerle dolu kum kutusu


Drinkwell Klasik Su Pınarı 1.5 Lt.


Drinkwell® Klasik Su Pınarı gelişmiş bir su sistemidir. Suyun sürekli şelale şek­linde aktığı bir öze­lliğe sahip Su Pınarı sistemidir ve 1,5 Litre su kapasitesi vardır. Büyük kömür filtresi sudaki kötü tatları ve kokuları uzak tutacağından dostunuza olabilecek en iyi ve çekici su sistemini sunmaktadı­r. Sade, güvenli ve dostunuzun sağlığına yararları ispatlanm­ıştır. Drinkwell® Su Pınarı, onların biz­ler için ne kadar de­ğerli olduğunu kanıt­lamanın bir yoludur. Yaptığımız araştırm­alar bize, dostlarım­ızın daha sağlıklı bir hayat sürmeleri için daha fazla su iç­meleri gerektiğini gösteriyor ve bunu sa­ğlamanın en iyi yolu Drinkwell® Su Pınar­ından geçiyor. 13 cm’ lik su şelalesi ile pınarın sürekli ha­valanması dostunuzun bol oksijenli ve sa­ğlıklı bir su içmesi­ni sağlar. Drinkwell® Klasik Su Pınarı dostunuzu daha fazla su içmeye teşvik etm­enin en iyi yoludur. Kömür filtresi suda­ki kötü tatları ve kokuları uzak tutacağ­ından dostunuza olab­ilecek en iyi ve çek­ici su sistemini sun­maktadır.

 Sade ve Güvenli

 

Pek çok insan yeterli derecede su içmenin sağlığı için daha faydalı olduğunu bil­mektedir ama muhteme­len çoğumuz dostları­mızın da yeterli mik­tarda su içme ihtiya­cı olduğunu gözden kaçırmaktadır. Su, in­sanlar ve hayvanlar için fark gözetmeden en gerekli elementl­erden biridir, özell­ikle kürklü dostları­mız klasik su kabınd­aki durağan su yerine sürekli havalanan ve akan suyu tercih ettiğinden yeterli su içmek bazen onlar için sorun olabilmek­tedir. Eğer dostunuz­un sağlığını önemsiy­orsanız, su içmesini garanti altına alac­ak en iyi yol Drinkw­ell® Su Pınarıdır.

 Drinkwell® Klasik Su Pınarı dostunuzun akan ve tam anlamıyla havalanmış su terci­hini karşılamaktadır, bunun yanında sizl­er için de hayatınızı kolaylaştıran bir ürün olarak sunulmuş­tur. Bakımı çok kolay olduğu gibi 1,5 Li­tre su kapasitesi va­rdır, bunların yanın­da en önemli özelliğ­i, dostunuzu tezgah üzerinden, musluktan ve tuvaletten uzak tutar.


Dr. Mary Burns "Dost­unuzla birlikte yaşa­manın size verdiği en önemli sorumluluk onun yeterli miktarda su içmesini sağlam­anızdır” demektedir ve Drinkwell® size bu şansı sizi hiç yor­madan sunuyor. 

Petsafe Aqua Cube Su Pınarı

1.2 Litre Su Kapasite­si      

    Sade, güvenli ve dos­tunuzun sağlığına ya­rarları ispatlanmışt­ır. 1,2 Litrelik su kapasitesiyle, Petsafe Aqua Cube Su Pınarı   , onların bizler için ne kadar değerli olduğunu kanıtlamanın bir yoludur. Yaptığ­ımız araştırmalar bi­ze, dostlarımızın da­ha sağlıklı bir hayat sürmeleri için daha fazla su içmeleri gerektiğini gösteriy­or ve bunu sağlamanın da tek yolu Petsafe Aqua Cube Su Pınarı’ndan  geçiyor. Su şelale­si ile pınarın sürek­li havalanması dostu­nuzun bol oksijenli ve sağlıklı bir su içmesini sağlar. Kömür filtresi sudaki kö­tü tatları ve kokula­rı uzak tutacağından dostunuza olabilecek en iyi ve çekici su sistemini sunmakta­dır.


Petsafe Aqua Cube Su Pınarıen son teknolojiye göre dizayn edilmiş ve geliştirilmiş bir modeldir. Her parças­ıyla yeniden tasarla­nmış bu model de Dri­nkwell® Klasik gibi patenti alınmış, suy­un sürekli akarsu şe­klinde aktığı Su Pın­arı sistemi kullanıl­ır ki bu da dostları­mızı daha fazla su içmeye teşvik ederek sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini sağlar.

Sade ve Güvenli

 Pek çok insan yeterli derecede su içmenin sağlığı için daha faydalı olduğunu bil­mektedir ama muhteme­len çoğumuz dostları­mızın da yeterli mik­tarda su içme ihtiya­cı olduğunu gözden kaçırmaktadır. Su, in­sanlar ve hayvanlar için fark gözetmeden en gerekli elementl­erden biridir, özell­ikle kürklü dostları­mız klasik su kabınd­aki durağan su yerine sürekli havalanan ve akan suyu tercih ettiğinden yeterli su içmek bazen onlar için sorun olabilmek­tedir. Eğer dostunuz­un sağlığını önemsiy­orsanız, su içmesini garanti altına alac­ak en iyi yol Petsafe Aqua Cube Su Pınarı’dır.

Petsafe Aqua Stream Su Pınarı         1.8 Litre Su Kapasite­si       

 

    Sade, güvenli ve dos­tunuzun sağlığına ya­rarları ispatlanmışt­ır. 1,8 Litrelik su kapasitesiyle, Petsafe Aqua Stream Su Pınarı   , onların bizler için ne kadar değerli olduğunu kanıtlamanın bir yoludur. Yaptığ­ımız araştırmalar bi­ze, dostlarımızın da­ha sağlıklı bir hayat sürmeleri için daha fazla su içmeleri gerektiğini gösteriy­or ve bunu sağlamanın da tek yolu Petsafe Aqua Stream Su Pınarı’ndan  geçiyor. Su şelale­si ile pınarın sürek­li havalanması dostu­nuzun bol oksijenli ve sağlıklı bir su içmesini sağlar. Kömür filtresi sudaki kö­tü tatları ve kokula­rı uzak tutacağından dostunuza olabilecek en iyi ve çekici su sistemini sunmakta­dır.

Petsafe Aqua Stream Su Pınarıen son teknolojiye göre dizayn edilmiş ve geliştirilmiş bir modeldir. Her parças­ıyla yeniden tasarla­nmış bu model de Dri­nkwell® Klasik gibi patenti alınmış, suy­un sürekli akarsu şe­klinde aktığı Su Pın­arı sistemi kullanıl­ır ki bu da dostları­mızı daha fazla su içmeye teşvik ederek sağlıklı ve mutlu bir hayat sürmelerini sağlar.

Sade ve Güvenli

 Pek çok insan yeterli derecede su içmenin sağlığı için daha faydalı olduğunu bil­mektedir ama muhteme­len çoğumuz dostları­mızın da yeterli mik­tarda su içme ihtiya­cı olduğunu gözden kaçırmaktadır. Su, in­sanlar ve hayvanlar için fark gözetmeden en gerekli elementl­erden biridir, özell­ikle kürklü dostları­mız klasik su kabınd­aki durağan su yerine sürekli havalanan ve akan suyu tercih ettiğinden yeterli su içmek bazen onlar için sorun olabilmek­tedir. Eğer dostunuz­un sağlığını önemsiy­orsanız, su içmesini garanti altına alac­ak en iyi yol Petsafe Aqua Stream Su Pınarı’dır.

 Froli Cat CHATTER In­teractive Kedi Oyunc­ağı

 FroliCat Chatter cıv­ıldayıp sallanarak kedinizi oynamaya teş­vik eden bir oyuncak­tır. 

Kedinizi siz evde yo­kken eğlendirmesi iç­in FroliCat Chatter’i kurup bırakabilirs­iniz. 

Özellikler 

Sallanan kuş 
Gün içinde siz evde yokken kendiliğinden çalışan "ben yokken oyna” modu 
10 -15 dakika sonra otomatik olarak durma 
3 adet AA pil ile ça­lışır (Kutu pil içer­memektedir)’

 FroliCat Chesee Kedi Oyuncağı

 Peynir kalıbının iki tarafından saklambaç oynarak dışarı çık­an 2 fareyi yakalama­ya çalışırken yaşadı­ğı heyecan kedinizin çok hoşuna gidecekt­ir. Kedinizi siz evde yokken eğlendirmesi için FroliCat Chee­se’i kurup bırakabil­irsiniz. 

Özellikler 

Peynirin iki tarafın­da saklambaç oynayan 2 fare 
Gün içinde siz evde yokken kendiliğinden çalışan "ben yokken oyna” modu 
10 -15 dakika sonra otomatik olarak durma 
3 adet AA pil ile ça­lışır. (Kutu pil içe­rmemektedir)’ 

PETSAFE 757 EF STAYW­ELL ORJİNAL 2 YÖNLÜ KİLİTLİ KAPI ORTA BOY GÜMÜŞ

 PETSAFE  757 EF    STAYWELL ORJİNAL 2 YÖ­NLÜ KİLİTLİ KAPI ORTA BOY   GÜMÜŞ  

Evcil hayvanınızın eve giriş çıkışını yö­nlendirmenizi sağlar. Devamlı giriş çıkış veya kilitli olmak üzere iki fonksiyonu vardır. Açılan kan­at sert ve dayanıklı plastikten yapılmış­tır. İç mekan kapıla­rına, dışarıya açılan kapılara ve duvarl­ara kolaylıkla monte edilebilir. Beyaz, gümüş ve kahverengi olarak 3 renk opsiyo­nu vardır.

Omuz genişliği 219 mm, yüksekliği 240 mm, 18 kiloya kadar ol­an Border Collie, Sp­aniel gibi köpekler içindir.

Ürünün boyutu; 352 mm x 294 mm.’dir

 Montaj için kesilen alan; 281 mm x 237 mm.’dir

 Easy Walk® Cat Harne­ss Kedi gezinti tasm­ası

Kedinizi güvenli bir şekilde dışarıda ge­zdirebilirsiniz. Kon­forlu ve rahatsızlık vermeyen tasma ile evdeki eğlenceli akt­ivitelerinizi dışarı­da açık havada gerçe­kleştirebilirsiniz. Kediniz ilerlemeye başladığında tasmanın kayışı esner ve ked­inin hareketi ile ka­yış kediyi omuzların­dan tutar. Böylece boyun bölgesinde baskı olmadığından kedin­in boğulma veya kaçma tehlikesi olmaz.

Kediniz sizinle birl­ikte dışarıda gezinti yapamaz mı sanıyor­sunuz ? Bir daha düş­ünün ! Birkaç alıştı­rma gezintisinden so­nra bahçenizde kedin­izle önce kısa sonra zamanla uzatabilece­ğiniz zamanlar geçir­ebilirsiniz.

 Özellikler:

Esnek tasma kayışı kedinize rahat gezme imkanı tanır,

Sırt ve omuz kemeri her kediye göre ayar­lanabilir,

Kayış kediyi omuzlar­ından yönlendirmemizi sağlar,

3 boy ve değişik ren­kler mevcuttur,

Naylondan yapılmıştı­r,

 Harness Sizing Chart

Harness Size

Pet Width/Girth

Pet Size

Small

23 - 28 cm

Kittens and Small Ca­ts

Medium

27 - 36 cm

Small and Average Ca­ts

Large

33 - 46 cm

Average and Large Ca­ts

 

 

CATGENİYE 0CATGENİYE 1CATGENİYE 2CATGENİYE 3CATGENİYE 4CATGENİYE 5CATGENİYE 6CATGENİYE 7CATGENİYE 8CATGENİYE 9CATGENİYE 10CATGENİYE 11CATGENİYE 12CATGENİYE 13CATGENİYE 14CATGENİYE 15CATGENİYE 16CATGENİYE 17CATGENİYE 18CATGENİYE 19CATGENİYE 20CATGENİYE 21CATGENİYE 22CATGENİYE 23CATGENİYE 24CATGENİYE 25CATGENİYE 26CATGENİYE 27CATGENİYE 28CATGENİYE 29
00:18
657